Cuma Hutbesi

Hutbe: Modern Dünyada Dindarlık

Muhterem Müslümanlar!

Din, yani İslam dünyevi ve uhrevi hayatı kazanmanın reçetesi, sadece mutluluk değil gerçek saadete ermenin de yoludur.

İnancımıza göre insanların dine olan ihtiyacı ve dini yaşama arzuları fıtridir, yani doğuştan gelir, sonradan edinilmemiştir. Din ve iman bir kişinin sadece aklederek veya öğrenerek kazandığı bir beceri değildir, esasen Allah’ın her insana bahşettiği bir lütuftur.

Değerli Kardeşlerim!

Dindar olmamız ise her şeyden önce dengeli olmamızı gerektirir. Diğer insanlar ve canlılar ile huzur ve ahenk içinde yaşadığımız takdirde dinimiz kemale ermiş olur. Bu dengemiz bozulur ya da zedelenirse dindarlığımız da zarar görür. Bu açıdan bakacak olursak, iman edip salih amelimiz olmadığı takdirde dindarlığımız tam olmaz. Aynı şekilde çokça iyilik edip tam olarak iman etmezsek önemli bir eksikliğimiz var demektir.

Değerli Cemaat!

Nasıl takva sahibi Müslümanlar olunabileceğini Yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle tarif ediyor: “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakîler ancak onlardır!”[1] 

Âyet-i kerîmeye göre din ve dindarlık şu dört temel üzerine bina edilebilir:

1) İman; yani Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kaza ve kadere; hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna iman etmek.

2) Amel; yani imanın gereği olarak ibadet ve salih amellerde bulunmak.

3) Adalet; yani her türlü haksızlıktan uzak durmak, doğru-dürüst davranmak, vicdan sahibi olmak.

4) Yardımlaşma; yani bolluk ve yoksullukta sadaka vermek, infak etmek, her daim iyilik sahibi olmak ve toplumun maslahatını korumak.

Rabbim bizlere dini tam birer Müslüman olmayı nasip etsin, dinini en iyi şekilde tanıtanlardan kılsın!

[1] Bakara suresi, 2:177