Cuma Hutbesi

Dinlenmesi Bile İbadet Olan Kitap: Kur’anMuhterem Mü’minler!

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Azîmüşşan’ı, ibadet kastıyla sevap ve mükâfatını umarak okumak ve dinlemek dinimizde güzel ameller arasında sayılmıştır. Cenâb-ı Hak, “Kuran okumakla emrolundum.”[1] “Allah’ın Kitabını tilavet edenler (okuyanlar)”[2] gibi muhtelif ayetlerde hem bu gerçeğe işaret buyurmuş hem de bu ayetlere uygun hareket eden Müslümanları övmüştür. Kur’ân-ı Kerîm’i okurken Yüce Rabbimizin okunmasını arzuladığı şekilde okumanın da  gerektiği yine Kur’an’da haber verilmiş ve şöyle buyurulmuştur: “Ağır ağır Kur’an oku.”[3] Tilavet edilen Kur’an’ın kemâl-i edeple dinlenilmesi gerektiğini yine Rabbimiz şöylece emrediyor: “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.”[4] Kur’an’ı Allah katından Cebrail (a.s.) vasıtasıyla alarak bize teblig buyuran Sevgili Peygamberimiz de Kur’an’ı hem okur hem de başkalarından dinlerdi.

Sevgili Kardeşlerim!
Bir gün Peygamberimiz (s.a.v.), Abdullah b. Mes’ûd (r.a.)’ı yanına çağırdı ve ona: “Ey Abdullah! Bana Kur’an oku. Senden Kur’an dinlemek istiyorum” dedi. Abdullah b. Mes’ûd (r.a.): “Yâ Resûlallah! Kur’an senin kalbine vahyolundu, ben sana nasıl okuyayım?” diyerek cevap verdi.  Allah Resulü (s.a.v.): “Ben Kur’an’ı bir başkasından dinlemekten de büyük haz duyarım. Hele senden dinlemeyi çok istiyorum.” buyurdu. Bunun üzerine Abdullah b. Mes’ûd (r.a.), Nisâ suresinin başından itibaren okumaya başladı. Yetimlerin anlatıldığı ayetleri okudu. Nihayet, “Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit kıldığımız zaman bakalım onların hâli nice olacak.”[5] ayetine geldiğinde Efendimiz (s.a.v.)’in gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı ve “Abdullah yeter!” buyurdu.[6] Kur’an’ın kıraat ilmi kurallarına göre, yani Peygamber Efendimizin kıraatine uygun olarak güzel bir sesle okunması da gerekir.  Zira Peygamber Efendimiz, 
“Her şeyin bir süsü vardır, Kur’an’ın süsü de güzel sestir.”[7] buyurmuştur.

[1] Neml, 27:92

[2] Fatır, 35:29

[3] Müzzemmil, 73:4

[4] A’raf, 7:204

[5] Nisa, 4:41
[6] Buhari, Sahih, Fezailu’l Kur’an, 33

[7] Süyuti, Camiu’s-Sagir, H. No: 7313